ConditionsOfUse

                 REGULAMIN SPRZEDAŻY NA STRONACH INTERNETOWYCH

                                                  www.eplusbaby.pl

1. STRONY UMOWY

1.1. „Sprzedający” – PROBABY PSD sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Marczukowska 6, NIP: 6792693587, Regon: 356336856, e-mail:biuro@plusbaby.pl, prowadząca działalność w zakresie sprzedaży za pośrednictwem Internetu towarów, o których mowa w pkt. 2.5 Regulaminu,

1.2. „Kupujący” - pełnoletnia osoba fizyczna mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca zamiar kupić Towary oferowane przez Sprzedającego,

1.3. „Serwis” - strona internetowa Sprzedającego: www.eplusbaby.pl,

1.4. ,,Towar” albo ,,Towary” – towary handlowe określone w pkt. 2.5 Regulaminu, sprzedawane przez Sprzedawcę,  

1.5. ,,Regulamin” – ten regulamin sprzedaży stosujący się do sprzedaży Towarów konsumentom - Kupującym - na terenie Polski; jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy i w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący,

1.6. ,,Dane kontaktowe” - dane o adresie przedsiębiorstwa Sprzedającego, jego adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu, pod którymi Kupujący może szybko i efektywnie kontaktować się z Sprzedającym, znajdują się w zakładce Kontakt; pod te adresy Kupujący może składać reklamacje Towarów,

1.7. ,,Nasze sklepy” – sklepy z branży zaopatrzenia dzieci i młodzieży, z list w załączniku nr 4 do Regulaminu, wykonujące na zlecenie Sprzedawcy określone czynności związane z sprzedażą Towarów.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Regulaminem określa w szczególności zasady korzystania ze sklepu internetowego Sprzedawcy oraz dokonywania zakupów Towarów oferowanych na tych stronach internetowych oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Sprzedający nie przystąpił do żadnego kodeksu dobrych praktyk, kierując się w prowadzonej działalności dobrymi obyczajami kupieckimi i etyką chrześcijańską.

2.2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego.

2.3. Towary dostępne w sklepie internetowym Sprzedawcy są wolne od wad fizycznych i prawnych. Sprzedający ma obowiązek sprzedaży Towarów bez wad.

2.4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.eplusbaby.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.5. Sprzedający oferuje Towary z kategorii artykuły dla dzieci.

2.6. Podane ceny Towarów są kwotami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażane w złotych polskich.

2.7. Minimalny czas trwania zobowiązań Kupującego wynikających z umowy zawartej ze Sprzedawcą to co do zasady czas trwania zobowiązań kupującego z umowy sprzedaży, tj. do odbioru Towaru sprzedanego i zapłaty ceny: trwa do chwili odbioru nabytego Towaru wysłanego do niego przez Sprzedawcę zgodnie z Regulaminem i zawartą umową.

2.8. Sprzedający korzysta z powszechnie występujących sprzętów komputerowych i oprogramowania, tj. co do zasady pracujących w systemach operacyjnych Microsoft Windows, I-OS, Linux; sklep internetowy jest obsługiwany przez przeglądarki: Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Mozilla Firefox

2.9. Postanowienia punktów 2.1-2.8 łącznie opisują główne cechy świadczenia Sprzedawcy na rzecz Kupującego.

 

3. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
3.1. W celu nabycia Towarów Kupujący powinien aktywować swoje konto w programie sprzedażowym Sprzedawcy za pośrednictwem strony internetowej www.eplusbaby.pl.

3.2. Przy składaniu zamówienia Kupujący zobowiązani są do podania swoich danych osobowych:
a) imienia i nazwiska,
b) dokładnego adresu (ulicy, numeru domu, miasto oraz numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego), pod którym będzie można potwierdzić zamówienie oraz pod który zamówienie zostanie dostarczone,
c) adresu e-mail.

3.3 Sprzedawca nie ma wpływu na koszty, jakie ponosi Kupujący komunikując się ze Sprzedawcą; co do zasady są to koszty połączenie internetowego ponoszonego przez Kupującego wg warunków, na jakich korzysta z sieci Internet.  

3.4. Kupujący może zamawiać Towary w dowolnych ilościach. Informacja Sprzedawcy o łącznej cenie sprzedaży za Towary, łącznie z podatkami i kosztami dostawy, wynika z ceny sprzedaży Towarów w podanej wg pkt. 2.5 Regulaminu i kosztu przesyłki z pkt. 5 Regulaminu.

3.5. Dokonanie zakupu Towarów na stronach sklepu internetowego następuje poprzez złożenie na niego zamówienia, potwierdzenia złożenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji, dokonanie zapłaty wymaganych wierzytelności Sprzedawcy, tj. ceny sprzedaży oraz innych kosztów właściwych dla Towarów (kosztów dostawy), wskazanych przez Sprzedającego przy zamawianym Towarze lub w toku składania zamówienia. Z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, której przedmiotem są Towary wskazane w zamówieniu.

3.6. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:
- wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży wybranych Towarów za cenę sprzedaży podaną zgodnie z pkt. 2.5 Regulaminu, i z kosztami dostawy ustalonymi zgodnie z pkt. 5 Regulaminu,
- akceptacją Regulaminu,
- wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży ze Sprzedającym.

3.7. Potwierdzenie złożenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji nastąpi drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zamówieniu. W potwierdzeniu będzie wskazany zamówiony Towar, cena sprzedaży z uwzględnieniem podatku, koszty oraz termin i sposób dostawy (wybrane przez Kupującego). Powyższe jest informacją o łącznej cenie za świadczenie Sprzedawcy (wraz z podatkami).

 

4. FORMY PŁATNOŚCI 
4.1. Kupujący może dokonać płatności za zamówiony Towar przelewem – w formie przedpłaty na konto Sprzedającego ING Bank Śląski 83 1050 1953 1000 0090 8015 2672

4.2. Za chwilę zapłaty uznaje się dzień wpływu na rachunek bankowy Sprzedającego kwoty pieniężnej odpowiadającej całości należności.

5. SPOSÓB i KOSZTY DOSTAWY
5.1. Dostawa zamówionego Towaru następuje za pośrednictwem kuriera odbywa się tylko na terytorium RP, tj. koszty wydania i odebrania Towarów ponosi Kupujący, z zastrzeżeniem pkt. 5.4.

5.2. Koszty wysyłki Towarów ponosi Kupujący i wynoszą one:

Paczka do 31 kg - 18,- zł.

Paczka powyżej 31 kg – 42,- zł

Paleta – 160,- zł


5.3. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć zakupiony Towar w ciągu 3-14 dni roboczych w zależności od dostępności wybranych produktów oraz od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty całości należności na swój rachunek bankowy. Należy pamiętać, że artykuły o dużych gabarytach np. meble lub wózki ze względu na większą wagę lub wymiar mogą generować dodatkowe koszty w postaci opłaty kilku paczek lub ewentualne skorzystanie z przesyłki paletowej.

5.4. Kupujący może wybrać osobisty odbiór kupionych Towarów w wybranym przez siebie sklepie partnerskim.

6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
6.1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się - co do zasady - po otrzymaniu pocztą elektroniczną bankowego potwierdzenia dokonania transakcji lub zaksięgowaniu wpłaty na konto.

6.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości jego potwierdzenia (np. z powodu błędnie podanych danych kontaktowych) w terminie 5 dni roboczych od jego wpłynięcia.

6.3. Zamówione Towary są oryginalnie zabezpieczone, zaś do dostawy dodatkowo są starannie pakowane, aby dotarły w dobrym stanie do Kupującego.

6.4. Towary odbierane w Sklepie partnerskim są gotowe do odbioru w godzinach pracy tych Sklepów, w terminie 7 dni po zapłacie zgodnie z pkt. 6.1 lub po otrzymaniu informacji potwierdzającej możliwość odbioru towaru.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedaży Towarów przez Internet należy zgłaszać do biura handlowego: Probaby PSD, ul. Marczukowska 6, 15-724 Białystok, lub na adres e-mailowy: biuro@plusbaby.pl. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego dowodu zakupu Towarów (faktury uproszczonej). Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy prawa powszechnego, w tym ustawy o prawach konsumenta i kodeksu cywilnego.

7.2. Sprzedawca informuje, że Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o ochronie konsumentów. Niezależnie od powyższego, w załączniku nr 1 do Regulaminu znajduje się wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy.

7.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 7.2, rozpoczyna się - dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

7.4. Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.5. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, więc Kupujący może także odstąpić od umowy:

a.   przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do tego Regulaminu, lub

b.   przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy.

7.6. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, o czym Sprzedawca informuje Kupującego.  

7.7.W przypadku skutecznego skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od sprawdzenia Towaru Sprzedający zwraca Kupującemu zapłaconą kwotę.

7.8. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi (odstąpienia od umowy lub wymiany rzeczy na wolną od wad na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do miejsca oznaczonego w pkt. 1.1 Regulaminu. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedane Towary.


8. INFORMACJE DODATKOWE
8.1. Wszelkie materiały graficzne wykorzystywane do prezentacji Towarów są objęte ochroną prawa autorskiego. Wykorzystanie ich w celach komercyjnych, reklamowych lub innych bez zgody i wiedzy autorów grozi konsekwencjami prawnymi.

8.2. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

8.3. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, tj. Kupujący może skorzystać z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, działających na podstawie – w szczególności – art. 37 – 46 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Aby uzyskać kontakt do właściwego miejscowo rzecznika konsumenta, można zasięgnąć informacji we właściwym sobie urzędzie miasta (lub gminy), lub wpisać wyszukiwarce internetowej hasło: ,,rzecznik konsumentów xx”, gdzie pod ,,xx” należy podstawić miasto lub gminę, w której znajduje się konsument.

8.4. Sprzedawca oświadcza, iż zawierając umowy na odległość udziela informacji zawartych w Regulaminie w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość – tj. zamieszczając na stronie internetowej sklepu internetowego, w sposób czytelny i wyrażony prostym językiem.

8.5. Sprzedawca informuje, iż najpóźniej w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się umową ma on obowiązek uzyskać jego wyraźną zgodę na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedawcy, tj. cenę sprzedaży za Towary i koszty przesyłki.

8.6. Sprzedawca oświadcza, iż w pkt. 2, 3, 4, 5 Regulaminu dostarczył Kupującemu w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez Kupującego zamówienia na Towary, informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17 ustawy o prawach konsumenta.

8.7. Sprzedawca oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby Kupujący w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie Towarów pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nie, tj. w szczególności przy korzystaniu z przycisku (lub podobnej funkcji) do składania zamówienia znajduje się czytelne pouczenie: ,,zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub inne, równoważne i jednoznaczne sformułowanie.

8.8. Sprzedawca oświadcza, iż na jego stronach internetowych służących do prowadzenia handlu elektronicznego wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności, tj. opisane w pkt. 4 i 5 Regulaminu.

8.9. Sprzedawca w Regulaminie i przed zawarciem umowy z Kupującym udzielił mu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z rzeczy sprzedanej, w tym potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących Towarów. Sprzedawca informuje, iż nie ma dodatkowych dokumentów, instrukcji ani wyjaśnień dotyczących korzystania z Towarów do wydania łącznie z nimi.

 

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
9.1. Administratorem danych osobowych jest: PROBABY PSD sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Marczukowska 6, NIP: 6792693587, Regon: 356336856.

9.2. Dane osobowe są zbierane w związku z wykonywaniem i sprzedażą Towarów, z uwzględnieniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9.3. Podane przez Kupującego dane mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, z zastrzeżeniem dalszych.  

9.4. Sprzedawca daje możliwość wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne.

9.5. Sprzedawca informuje, iż Kupujący nie ma możliwości korzystania z usług świadczonych przez niego drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu. Sprzedawca przedsiębierze konieczne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Kupujący nie musi posługiwać się żadnym szczególnym oprogramowaniem korzystając z usług Sprzedawcy.

9.6. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną zawiera załącznik nr 3 do Regulaminu.

9.7. Zawierając Umowę Kupujący wyraża Sprzedawcy zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, co jest konieczne do realizacji przedmiotu zawartej umowy sprzedaży Towarów. Zgoda Kupującego obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Sprzedająca, jako administrator danych osobowych informuje, iż jej adres i firma znajdują się pkt. 9.1 wyżej, a jedynym odbiorcą danych osobowych jest Sprzedawca, z zastrzeżeniem pkt. 9.8.

9.8. Kupujący wyraża Sprzedawcy zgodę na udostępnienie jego danych osobowych: temu podmiotowi, prowadzącemu Placówkę partnerską z załącznika nr 4, za pośrednictwem którego Kupujący odbiera Towar kupiony od Sprzedawcy, albo firmie kurierskiej, która doręcza Towar Kupującemu, wg wybranego przez Kupującego sposobu odbioru kupionych Towarów.  

 

Załącznik nr 1

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]

[5]

[6]

 

Instrukcja wypełniania:

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: "zawarcia umowy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.";

w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.".

[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: "Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).".

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: "Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.".

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a)    proszę wpisać:

-      "Odbierzemy rzecz"; lub

-      "Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

b)    proszę wpisać:

-      "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.";

-      "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.";

-      Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]"; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę]."; lub

-      Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz

c)    proszę wpisać: "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.".

[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: "Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.".

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

-      Adresat: …

 

-      Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …………………………………………………………

 

-      Data zawarcia umowy/odbioru: …………………………………………………………..

 

-      Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………………………………………….

 

-      Adres konsumenta(-ów): ………………………………………………………………….

 

-      Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
…………………………………………………………………………………………..…

 

-      Data: …………………………………………………………………………………......

 

 

 

Załącznik nr 3

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 

Wykaz najczęstszych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną:

  1.     próby złamania zabezpieczeń kryptograficznych przekazów w sieciach telekomunikacyjnych,
  2.     ryzyko instalacji programów do tzw. sniffingu,
  3.     zagrożenie z tytułu piractwa komputerowego,
  4.     ryzyko otrzymywania spamu, tj. niezamówionej informacji biznesowej przekazywanej najczęściej siecią Internet lub komórkową,
  5.     narażenie na działanie oprogramowania typu spyware,
  6.     ryzyko instalacji oprogramowania malware,
  7.     ryzyko tzw. phishingu,
  8.     ryzyko instalacji tzw. robaków internetowych.

 

Załącznik nr 4

Lista sklepów partnerskich

  

NAZWA FIRMY

ADRES

MIASTO

 
 

Akpol Baby

GDAŃSKA 140

BYDGOSZCZ

 
 

Akpol Baby

GRUNWALDZKA  2

ELBLĄG

 
 

Akpol Baby

JAŚKOWA DOLINA 84

GDAŃSK

 
 

Akpol Baby

ŁACINA 6-8

POZNAŃ

 
 

Akpol Baby

ŁUKASZEWICZA  43

POZNAŃ

 
 

Akpol Baby

MORSKA 122

GDYNIA

 
 

Akpol Baby

WYSZOGRODZKA 163

PŁOCK

 
 

Akpol Baby

RYCERSKA 2

STAROGARD GDAŃSKI

 
 

Akpol Baby

STRZESZYŃSKA 63

POZNAŃ

 
 

Askot

BRANIBORSKA 70

WROCŁAW

 
 

Askot

SZTABOWA 32

WROCŁAW

 
 

Askot

ZAKRZOWSKA 29

WROCŁAW

 
 

Atalan

M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19

TORUŃ

 
 

Mega Sklep Baby Fant

LOTNICZA 3

LUBLIN

 
 

Baby Fant

PIŁSUDSKIEGO 14

PUŁAWY

 
 

Świat Dziecka

MALBORSKA 45

WARSZAWA

 
 

Świat Dziecka

TOWAROWA 22

WARSZAWA

 
 

Świat Dziecka

AL.KRAKOWSKA  61

WARSZAWA

 
 

Entliczek Pentliczek

DOBREGO PASTERZA 122 A

KRAKÓW

 
 

Entliczek Pentliczek

WADOWICKA 9

KRAKÓW

 
 

Entliczek Pentliczek

WYKI  5

KRAKÓW

 
 

Fartlandia

SIDORSKA 2 D

BIAŁA PODLASKA

 
 

Fartlandia

LEGIONÓW 44

ŁOMŻA

 
 

Fartlandia

UPALNA 5

BIAŁYSTOK

 
 

Świat Dziecka

ŻWIRKI I WIGURY  64

GLIWICE

 
 

Świat Dziecka

WITKIEWICZA 9 A

GLIWICE

 
 

Mama i Ja

GRUNWALDZKA 355

GDAŃSK

 
 

Mama i Ja

MORSKA 46

GDYNIA

 
 

Mama i Ja

PIŁSUDSKIEGO 135

ŁODŹ

 
 

Kimex

AL. WOJSKA POLSKIEGO 22/24

RADOM

 
 

Kimex

UL.WARSZAWSKA 150

RADOM

 
 

Madar

UJRZANÓW 282 C

SIEDLCE

 
 

Mar-Kas

UL. GNIEŻNIEŃSKA 96

KOSZALIN

 
 

Mieszko Centrum Niemowlęce

PARKOWA 10

DĘBICA

 
 

Mieszko Centrum Niemowlęce

PIASKOWA 1

MIELEC

 
 

Mieszko Centrum Niemowlęce

OKULICKIEGO 6

RZESZÓW

 
 

Mieszko Centrum Niemowlęce

JANA PAWŁA II 16

TARNÓW

 
 

Ene Due Rabe

POLA 4

KATOWICE

 
 

Pati i Maks

TARGOWA 9A

GORZÓW WLKP.

 
 

Pati i Maks

POLNA  40

POZNAŃ

 
 

Baby Blue

REYMONTA 19

OPOLE

 
 

Fixoni

KSIĄŻĄT OPOLSKICH 11

OPOLE

 
 

Baby Blue

OLESKA 64

OPOLE

 
 

Viki Wszystko dla Dziecka

ROOSEVELTA  54

ZABRZE

 
 

Oleńka

MAŁOPOLSKA 3

SZCZECIN

 
 

Oleńka

KU SŁOŃCU 68D

SZCZECIN

 
 

Jowiś 

2-GO SIERPNIA 9

PRUSZKÓW

 
 

Jowiś 

PIŁSUDSKIEGO 27A

GRÓJEC

 
 

Tobi

PRZYLEŚNA 1

ZIELONA GÓRA

 
 

Kubuś

MICKIEWICZA 3

PODDĘBICE

 
 

Tik Tak

ZGODY 21

MIŃSK MAZOWIECKI

 
 

ABC Dziecka

CZĘSTOCHOWSKA 177

KALISZ

 
 

U Kubusia

PRZYJEMSKIEGO 10

RAWICZ

 
 

U Kubusia

NARUTOWICZA 84

LESZNO

 
 

U Kubusia

WROCŁAWSKA 7

LUBIN

 
 

U Kubusia

PIŁSUDSKIEGO 1

GŁOGÓW

 
 

U Kubusia

TARGOWA 1

GÓRA

 
 

Hexpol

MARYWILSKA 44

WARSZAWA

 
 

Sklep dziecięcy Dominika

ORZESZKOWEJ 20

EŁK

 
 

Markusia

RYBNICKA 2D

WODZISŁAW ŚLĄSKI

 
 

Markusia

ODWIEDNIA POŁUDNIOWA 3

RYBNIK

 
 

Calineczka

GROCHOWSKA 179

WARSZAWA

 
 

Krasnal

OKSIŃSKIEGO 4

SIERADZ

 
 

Krasnal

ŁASKA 43

ZDUŃSKA WOLA

 
 

Miś

DĄBROWSKIEGO 1

ZGIERZ

 
 

Miś

WYSZYŃSKIEGO 10

OZORKÓW

 
 

Od Narodzin

AL.POKOJU 9A

CZĘSTOCHOWA

 
 

Bambi

KRÓLEWIECKA 14

PŁOCK

 
 

Bobas

WYSZYŃSKIEGO 7

OLSZTYN

 
 

UmaluCha

WILCZA 1

KUTNO

 
 

Świat Dziecka

KILIŃSKIEGO 4

PIŁA

 
 

Terjan

ŚW. BARBARY 6A

WIELUŃ

 
 

 

Informacja o określonych cechach zawartej umowy


1. Regulamin sklepu internetowego eplusbaby.pl udostępniany jest w formie ,która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 

2. Pozostałe warunki zawartej umowy wynikają z uzgodnionej treści zamówienia Kupującego i wystawionego przez Sprzedawcę rachunku.