Regulamin

                                              Aneks do Regulaminu sklepu internetowego

1. Prowadzący sklep internetowy wprowadza niniejszy aneks do Regulaminu sklepu internetowego w wykonaniu obowiązków rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku     z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Kupujący oświadcza, iż:

a) został poinformowany o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie,

 b) dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, od której jest uzależnione wykonywanie przedmiotu zawieranych umów sprzedaży (lub o świadczenie usług, jeżeli takowe są świadczone), oraz praw i obowiązków wynikających w szczególności - ale nie wyłącznie - z przepisów prawa cywilnego lub podatkowego.

c) podano mu do wiadomości następujące informacje o administratorze danych osobowych i podstawach ich przetwarzania.

3.   Administratorem danych osobowych jest ProBaby PSD sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Hurtowa 4, KRS: 0000038227, 15-399 Białystok, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonywane przedmiotów umów sprzedaży (lub o świadczenie usług, jeżeli takowe są świadczone), zawieranych przez Administratora z Kupującym, w tym akcesoryjnych umów gwarancji, jeżeli zostaną zawarte.

5.  Odbiorcą danych osobowych jest Administrator oraz inni odbiorcy, uprawnieni do ich uzyskania, a których udział wynika z natury sprzedaży w sklepie internetowym i obowiązków ciążących z mocy samego prawa na Administratorze, tj. w szczególności: usługodawcy usług przewozowych, spedycyjnych, pośrednictwa finansowego, księgowych, informatycznych, programistycznych, hostingowych; pracownicy lub usługodawcy Administratora; banki go obsługujące; organy podatkowe, sądy i prokuratury, inne organy administracji publicznej; inni uczestnicy obrotu cywilnego w relacje z którymi wchodzi Administrator a podanie danych osobowych Kupującego jest niezbędne, tj. np. załatwiający reklamacje Kupującego.

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wzajemnych praw i obowiązków Administratora i Kupującego, wynikających z przepisów praw powszechnego i zawartych przez nich umów (tj. w szczególności przedawnienia: zobowiązań majątkowych; odszkodowawczych; z tytułu rękojmi lub gwarancji).   

7. Kupujący ma prawo:

a) żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych jego dotyczących; ich sprostowania; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; do przenoszenia danych; w dowolnym momencie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i umownym, oraz warunkiem zawarcia i wykonywania przedmiotu umów sprzedaży (lub o świadczenie usług, jeżeli takowe są świadczone) zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego. Kupujący jest zobowiązany do ich podania – konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (lub o świadczenie usług, jeżeli takowe są świadczone) za pośrednictwem sklepu internetowego. 

9. Administrator może podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym profilować osoby, których dotyczą dane osobowe, na zasadach aktualnie stosowanych przez Administratora. Tak podejmowane decyzje mają na celu zapewnienie lepszej obsługi tych, których dotyczą dane osobowe, tj. w szczególności w zakresie: korzystania przez nie z ich praw lub przestrzegania obowiązków; informowania o okazyjnych możliwościach nabywania towarów lub usług; promocjach i innych działaniach marketingowych. Jedynymi konsekwencjami, jakie przewiduje Administrator, są: polepszenie sytuacji osoby, której dotyczą dane osobowe, ochrona jej słusznych interesów lub umożliwienie osiągnięcia korzyści, a także zachowanie przez Administratora źródła przychodów, optymalizacja w prowadzonej działalności, korzystanie z narzędzi innowacyjnej gospodarki.

10. Administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż ten, w którym zostały zebrane, i informuje Kupującego, iż tym celem mogą być, w szczególności: przekształcenia własnościowe lub formy prawnej, lub cesja wierzytelności. Do powyższych celów stosuje się wszystkie objaśnienia i informacje, o których mowa w pkt. 1-9 wyżej.

11. W przypadku udostępnienia przez Kupującego Administratorowi danych osobowych innych osób w związku z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży, Kupujący oświadcza i zapewnia, że uzyskał od nich zgodę na powyższe.

12. Ponadto Administrator nie wyraża zgody na rozstrzyganie sporów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

13.  Aneks stosuje się od dnia 25.05.2018 r.

 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez ProBaby PSD możesz skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@grupapsd.pl

 

 

   Regulamin sprzedaży na stronach internetowych

    www.eplusbaby.pl

1. Strony umowy

1.1. „Sprzedający” – PROBABY PSD sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Hurtowa 4, NIP: 6792693587, Regon: 356336856, e-mail:biuro@plusbaby.pl, prowadząca działalność w zakresie sprzedaży za pośrednictwem Internetu towarów, o których mowa w pkt. 2.5 Regulaminu,

1.2. „Kupujący” - pełnoletnia osoba fizyczna mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca zamiar kupić Towary oferowane przez Sprzedającego,

1.3. „Serwis” - strona internetowa Sprzedającego: www.eplusbaby.pl,

1.4. ,,Towar” albo ,,Towary” – towary handlowe określone w pkt. 2.5 Regulaminu, sprzedawane przez Sprzedawcę,  

1.5. ,,Regulamin” – ten regulamin sprzedaży stosujący się do sprzedaży Towarów konsumentom - Kupującym - na terenie Polski; jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy i w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący,

1.6. ,,Dane kontaktowe” - dane o adresie przedsiębiorstwa Sprzedającego, jego adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu, pod którymi Kupujący może szybko i efektywnie kontaktować się z Sprzedającym, znajdują się w zakładce Kontakt; pod te adresy Kupujący może składać reklamacje Towarów,

1.7. ,,Nasze sklepy” – sklepy z branży zaopatrzenia dzieci i młodzieży, z list w załączniku nr 4 do Regulaminu, wykonujące na zlecenie Sprzedawcy określone czynności związane z sprzedażą Towarów.

 

2. Postanowienia ogólne
2.1. Regulaminem określa w szczególności zasady korzystania ze sklepu internetowego Sprzedawcy oraz dokonywania zakupów Towarów oferowanych na tych stronach internetowych oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Sprzedający nie przystąpił do żadnego kodeksu dobrych praktyk, kierując się w prowadzonej działalności dobrymi obyczajami kupieckimi i etyką chrześcijańską.

2.2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego.

2.3. Towary dostępne w sklepie internetowym Sprzedawcy są wolne od wad fizycznych i prawnych. Sprzedający ma obowiązek sprzedaży Towarów bez wad.

2.4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.eplusbaby.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.5. Sprzedający oferuje Towary z kategorii artykuły dla dzieci.

2.6. Podane ceny Towarów są kwotami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażane w złotych polskich.

2.7. Minimalny czas trwania zobowiązań Kupującego wynikających z umowy zawartej ze Sprzedawcą to co do zasady czas trwania zobowiązań kupującego z umowy sprzedaży, tj. do odbioru Towaru sprzedanego i zapłaty ceny: trwa do chwili odbioru nabytego Towaru wysłanego do niego przez Sprzedawcę zgodnie z Regulaminem i zawartą umową.

2.8. Sprzedający korzysta z powszechnie występujących sprzętów komputerowych i oprogramowania, tj. co do zasady pracujących w systemach operacyjnych Microsoft Windows, I-OS, Linux; sklep internetowy jest obsługiwany przez przeglądarki: Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Mozilla Firefox

2.9. Postanowienia punktów 2.1-2.8 łącznie opisują główne cechy świadczenia Sprzedawcy na rzecz Kupującego.

 

3. Składanie zamówień
3.1. W celu nabycia Towarów Kupujący powinien aktywować swoje konto w programie sprzedażowym Sprzedawcy za pośrednictwem strony internetowej www.eplusbaby.pl

3.2. Przy składaniu zamówienia Kupujący zobowiązani są do podania swoich danych osobowych:
a) imienia i nazwiska,
b) dokładnego adresu (ulicy, numeru domu, miasto oraz numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego), pod którym będzie można potwierdzić zamówienie oraz pod który zamówienie zostanie dostarczone,
c) adresu e-mail.

3.3 Sprzedawca nie ma wpływu na koszty, jakie ponosi Kupujący komunikując się ze Sprzedawcą; co do zasady są to koszty połączenie internetowego ponoszonego przez Kupującego wg warunków, na jakich korzysta z sieci Internet.  

3.4. Kupujący może zamawiać Towary w dowolnych ilościach. Informacja Sprzedawcy o łącznej cenie sprzedaży za Towary, łącznie z podatkami i kosztami dostawy, wynika z ceny sprzedaży Towarów w podanej wg pkt. 2.5 Regulaminu i kosztu przesyłki z pkt. 5 Regulaminu.

3.5. Dokonanie zakupu Towarów na stronach sklepu internetowego następuje poprzez złożenie na niego zamówienia, potwierdzenia złożenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji, dokonanie zapłaty wymaganych wierzytelności Sprzedawcy, tj. ceny sprzedaży oraz innych kosztów właściwych dla Towarów (kosztów dostawy), wskazanych przez Sprzedającego przy zamawianym Towarze lub w toku składania zamówienia. Z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, której przedmiotem są Towary wskazane w zamówieniu.

3.6. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:
- wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży wybranych Towarów za cenę sprzedaży podaną zgodnie z pkt. 2.5 Regulaminu, i z kosztami dostawy ustalonymi zgodnie z pkt. 5 Regulaminu,
- akceptacją Regulaminu,
- wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży ze Sprzedającym.

3.7. Potwierdzenie złożenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji nastąpi drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zamówieniu. W potwierdzeniu będzie wskazany zamówiony Towar, cena sprzedaży z uwzględnieniem podatku, koszty oraz termin i sposób dostawy (wybrane przez Kupującego). Powyższe jest informacją o łącznej cenie za świadczenie Sprzedawcy (wraz z podatkami).

 

4. Formy płatności 
4.1. Kupujący może dokonać płatności za zamówiony Towar przelewem – w formie przedpłaty na konto Sprzedającego ING Bank Śląski 83 1050 1953 1000 0090 8015 2672

4.2. Za chwilę zapłaty uznaje się dzień wpływu na rachunek bankowy Sprzedającego kwoty pieniężnej odpowiadającej całości należności.

5. Sposoby i koszty dostawy
5.1. Dostawa zamówionego Towaru następuje za pośrednictwem kuriera odbywa się tylko na terytorium RP, tj. koszty wydania i odebrania Towarów ponosi Kupujący, z zastrzeżeniem pkt. 5.4.

5.2. Koszty wysyłki Towarów ponosi Kupujący i wynoszą one:

Paczka do 31 kg - 18,- zł.

Paczka powyżej 31 kg – 42,- zł

Paleta – 160,- zł


5.3. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć zakupiony Towar w ciągu 3-14 dni roboczych w zależności od dostępności wybranych produktów oraz od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty całości należności na swój rachunek bankowy. Należy pamiętać, że artykuły o dużych gabarytach np. meble lub wózki ze względu na większą wagę lub wymiar mogą generować dodatkowe koszty w postaci opłaty kilku paczek lub ewentualne skorzystanie z przesyłki paletowej.


6. Realizacja zamówień
6.1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się - co do zasady - po otrzymaniu pocztą elektroniczną bankowego potwierdzenia dokonania transakcji lub zaksięgowaniu wpłaty na konto.

6.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości jego potwierdzenia (np. z powodu błędnie podanych danych kontaktowych) w terminie 5 dni roboczych od jego wpłynięcia.

6.3. Zamówione Towary są oryginalnie zabezpieczone, zaś do dostawy dodatkowo są starannie pakowane, aby dotarły w dobrym stanie do Kupującego.


7. Postępowanie reklamacyjne 
7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedaży Towarów przez Internet należy zgłaszać do biura handlowego: Probaby PSD, ul. Hurtowa 4, 15-399 Białystok, lub na adres e-mailowy: biuro@plusbaby.pl. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego dowodu zakupu Towarów (faktury uproszczonej). Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy prawa powszechnego, w tym ustawy o prawach konsumenta i kodeksu cywilnego.

7.2. Sprzedawca informuje, że Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o ochronie konsumentów. Niezależnie od powyższego, w załączniku nr 1 do Regulaminu znajduje się wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy.

7.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 7.2, rozpoczyna się - dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

7.4. Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.5. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, więc Kupujący może także odstąpić od umowy:

a.   przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do tego Regulaminu, lub

b.   przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy.

7.6. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, o czym Sprzedawca informuje Kupującego.  

7.7.W przypadku skutecznego skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od sprawdzenia Towaru Sprzedający zwraca Kupującemu zapłaconą kwotę.

7.8. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi (odstąpienia od umowy lub wymiany rzeczy na wolną od wad na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do miejsca oznaczonego w pkt. 1.1 Regulaminu. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedane Towary.


8. Informacje dodatkowe
8.1. Wszelkie materiały graficzne wykorzystywane do prezentacji Towarów są objęte ochroną prawa autorskiego. Wykorzystanie ich w celach komercyjnych, reklamowych lub innych bez zgody i wiedzy autorów grozi konsekwencjami prawnymi.

8.2. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

8.3. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, tj. Kupujący może skorzystać z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, działających na podstawie – w szczególności – art. 37 – 46 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Aby uzyskać kontakt do właściwego miejscowo rzecznika konsumenta, można zasięgnąć informacji we właściwym sobie urzędzie miasta (lub gminy), lub wpisać wyszukiwarce internetowej hasło: ,,rzecznik konsumentów xx”, gdzie pod ,,xx” należy podstawić miasto lub gminę, w której znajduje się konsument.

8.4. Sprzedawca oświadcza, iż zawierając umowy na odległość udziela informacji zawartych w Regulaminie w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość – tj. zamieszczając na stronie internetowej sklepu internetowego, w sposób czytelny i wyrażony prostym językiem.

8.5. Sprzedawca informuje, iż najpóźniej w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się umową ma on obowiązek uzyskać jego wyraźną zgodę na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedawcy, tj. cenę sprzedaży za Towary i koszty przesyłki.

8.6. Sprzedawca oświadcza, iż w pkt. 2, 3, 4, 5 Regulaminu dostarczył Kupującemu w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez Kupującego zamówienia na Towary, informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17 ustawy o prawach konsumenta.

8.7. Sprzedawca oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby Kupujący w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie Towarów pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nie, tj. w szczególności przy korzystaniu z przycisku (lub podobnej funkcji) do składania zamówienia znajduje się czytelne pouczenie: ,,zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub inne, równoważne i jednoznaczne sformułowanie.

8.8. Sprzedawca oświadcza, iż na jego stronach internetowych służących do prowadzenia handlu elektronicznego wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności, tj. opisane w pkt. 4 i 5 Regulaminu.

8.9. Sprzedawca w Regulaminie i przed zawarciem umowy z Kupującym udzielił mu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z rzeczy sprzedanej, w tym potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących Towarów. Sprzedawca informuje, iż nie ma dodatkowych dokumentów, instrukcji ani wyjaśnień dotyczących korzystania z Towarów do wydania łącznie z nimi.

 

9. Ochrona danych osobowych
9.1. Administratorem danych osobowych jest: PROBABY PSD sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Hurtowa 4, NIP: 6792693587, Regon: 356336856.

9.2. Dane osobowe są zbierane w związku z wykonywaniem i sprzedażą Towarów, z uwzględnieniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9.3. Podane przez Kupującego dane mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, z zastrzeżeniem dalszych.  

9.4. Sprzedawca daje możliwość wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne.

9.5. Sprzedawca informuje, iż Kupujący nie ma możliwości korzystania z usług świadczonych przez niego drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu. Sprzedawca przedsiębierze konieczne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Kupujący nie musi posługiwać się żadnym szczególnym oprogramowaniem korzystając z usług Sprzedawcy.

9.6. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną zawiera załącznik nr 3 do Regulaminu.

9.7. Zawierając Umowę Kupujący wyraża Sprzedawcy zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, co jest konieczne do realizacji przedmiotu zawartej umowy sprzedaży Towarów. Zgoda Kupującego obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Sprzedająca, jako administrator danych osobowych informuje, iż jej adres i firma znajdują się pkt. 9.1 wyżej, a jedynym odbiorcą danych osobowych jest Sprzedawca, z zastrzeżeniem pkt. 9.8.

9.8. Kupujący wyraża Sprzedawcy zgodę na udostępnienie jego danych osobowych: temu podmiotowi, prowadzącemu Placówkę partnerską z załącznika nr 4, za pośrednictwem którego Kupujący odbiera Towar kupiony od Sprzedawcy, albo firmie kurierskiej, która doręcza Towar Kupującemu, wg wybranego przez Kupującego sposobu odbioru kupionych Towarów.  

 

Załącznik nr 1

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]

[5]

[6]

 

Instrukcja wypełniania:

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: "zawarcia umowy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.";

w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.".

[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: "Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).".

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: "Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.".

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a)    proszę wpisać:

-      "Odbierzemy rzecz"; lub

-      "Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

b)    proszę wpisać:

-      "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.";

-      "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.";

-      Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]"; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę]."; lub

-      Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz

c)    proszę wpisać: "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.".

[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: "Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.".

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

-      Adresat: …

 

-      Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …………………………………………………………

 

-      Data zawarcia umowy/odbioru: …………………………………………………………..

 

-      Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………………………………………….

 

-      Adres konsumenta(-ów): ………………………………………………………………….

 

-      Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
…………………………………………………………………………………………..…

 

-      Data: …………………………………………………………………………………......

 

 

 

Załącznik nr 3

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 

Wykaz najczęstszych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną:

  1.     próby złamania zabezpieczeń kryptograficznych przekazów w sieciach telekomunikacyjnych,
  2.     ryzyko instalacji programów do tzw. sniffingu,
  3.     zagrożenie z tytułu piractwa komputerowego,
  4.     ryzyko otrzymywania spamu, tj. niezamówionej informacji biznesowej przekazywanej najczęściej siecią Internet lub komórkową,
  5.     narażenie na działanie oprogramowania typu spyware,
  6.     ryzyko instalacji oprogramowania malware,
  7.     ryzyko tzw. phishingu,
  8.     ryzyko instalacji tzw. robaków internetowych.

 

 

Newsletter - Dowiedz się jako pierwszy o naszych najnowszych ofertach i rabatach!