Polityka prywatności

PROBABY PSD Sp. z o.o. szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich.

Regulamin - Polityka Prywatności

sklepu internetowego należącego do PROBABY PSD sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Hurtowa 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038227, prowadzonego pod witryną w sieci www: https://eplusbaby.pl/

 1.        Regulamin stosuje się w działalność handlowej i usługowej PROBABY PSD sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku prowadzonej z użyciem sklepu internetowego pod witryną w sieci www: https://eplusbaby.pl/ Regulamin sporządzono wg prawa krajowego i stosujących się przepisów prawa Unii Europejskiej, a korzystający ze sklepu internetowego przyjmują te zasady i warunki, na jakich PROBABY PSD sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku dokonuje dostaw towarów lub świadczy usługi. 
 2.      Administratorem witryny jest PROBABY PSD sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
 3.      Autorskie prawa majątkowe lub prawa obligacyjne do treści oraz utworów zamieszczanych na witrynie należą albo są wykonywane przez PROBABY PSD sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
 4.      Witryna jako całość, a także dające się wyodrębnić części, jest chroniona prawem, tj. w szczególności przepisami: kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 5.      PROBABY PSD sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku nie wyraża nikomu wyraźnej ani dorozumianej zgody - w stosunku do praw i przedmiotów opisanych w pkt. 3 wyżej - na ich jakiekolwiek użycie, wykorzystanie, publikację lub modyfikację, w jakikolwiek sposób, tj. w szczególności w wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich.
 6.      W przypadku naruszenia zakazów z pkt. 4 i bezprawnego wykorzystywania praw lub przedmiotów z pkt. 3, PROBABY PSD sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku lub posiadający autorskie prawa majątkowe do utworów będą dochodzić swoich praw przed sądami.
 7.      Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na witrynie pod warunkiem nienaruszania ochrony z pkt. 3 i zgodnie z celem tej publikacji.
 8.      Witryna wykorzystuje ciasteczka "Cookies", które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z witryny. Ciasteczka nie zbierają żadnych danych osobowych. Zbierane dane jak np. rodzaj przeglądarki użytkownika, czas spędzony na stronie itd. są wykorzystywane przy analizie statystyk poszczególnych witryn, i mogą być używane przez PROBABY PSD sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
 9.      O ile nie zaznaczono wyraźnie inaczej, oferty przedstawione na witrynie nie stanowią ofert w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, tj. co do zasady mają one znaczenie informacyjne lub zaproszenia do negocjacji.
 10.   Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym Polityce prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 11.      Ochrona Danych Osobowych
 12.      Dane osobowe są przetwarzane przez PROBABY PSD sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), oraz krajowych przepisów o ochronie danych osobowych osób fizycznych.
 13.      Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach internetowych Administratora, obejmujące m.in.: takie informacje takie jak: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres www oraz nazwę firmy, służą tylko do identyfikacji Klienta, nawiązania z nimi kontaktu handlowego, przekazania Klientowi darmowych materiałów przygotowanych przez Administratora, przekazania wyceny usług realizowanych przez Administratora, prowadzenia negocjacji handlowych z Klientem i zawarcia i wykonania umowy. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, to przekazane przez niego dane osobowe, będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingowych własnych produktów i usług lub marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz dla celów monitorowania ruchu na stronie internetowej Administratora (profilowanie).
 14.      Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach internetowych będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do przekazania Klientom darmowych materiałów czy wyceny usług Administratora; przez czas trwania negocjacji  handlowych zmierzających do zawarcia umowy (nie dłużej jednak niż przez rok od dnia otrzymania przez Klienta oferty handlowej), a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentów sprzedaży oraz wygaśnięcia wszelkich roszczeń związanych z daną umową.
 15.      Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach internetowych Administratora są przetwarzane na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 16.      W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Klientów Administratora cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 17.      Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Klienta na adres e-mail: sklep@plusbaby.pl oświadczenia o przykładowym brzmieniu:

Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja - imię i nazwisko, adres zamieszkania - niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez PROBABY PSD sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku moich danych osobowych.

 1.      Kategoriami odbiorców, którym dane osobowe Klientów Administratora mogą zostać ujawnione są w szczególności: pracownicy lub zleceniobiorcy współpracownicy Administratora, biura rachunkowe, kancelarie prawne, biegli rewidenci, banki i ubezpieczyciele, krajowe rejestry długów, sądy i prokuratury, Policja i organy skarbowe, komornicy, podmioty skupujące lub ściągające wierzytelności.
 2.      PROBABY PSD sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku nie przekazuje i nie będzie przekazywał danych osobowych Klientów do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 3.      PROBABY PSD sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przetwarza dane osobowe Klientów za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na odpowiednim poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). Administrator przetwarza dane osobowe swoich Klientów poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 4.   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5.   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu od przetwarzania swoich danych przez Administratora. Sprzeciw powinien być wniesiony na adres: sklep@plusbaby.pl
 6.   Gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie przez Administratora jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 7.   W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator bez zbędnej zwłoki w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia - zgłasza je organowi nadzorczemu z pkt. 12, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin, Administrator dołącza wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.
 8.    Zasady przetwarzania danych osobowych przez PROBABY PSD sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku jako Administratora Danych Osobowych

PROBABY PSD sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega następujących zasad:

 1.      Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych, wedle której dane są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.
 2.      Ograniczenie celu przetwarzania danych - dane są zbierane przez Administratora w sposób zgodny z celami ich przetwarzania. Dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane przez Administratora za niezgodne z pierwotnymi celami.
 3.      Minimalizacja ilości przetwarzania danych - Administrator przetwarza taką ilość danych, która jest adekwatna, stosowna oraz ograniczona do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
 4.      Prawidłowość przetwarzanych danych - Administrator przetwarza tylko dane prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.
 5.      Ograniczenie czasookresu i celów, dla których dane mogą być przechowywane - Administrator przechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Administrator może przechowywać dane osobowe przez okres dłuższy, o ile będą one przechowywane do celów statystycznych. Administrator wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane te dotyczą.
 6.      Zapewnienie przetwarzania danych w sposób integralny i poufny - przetwarza dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 7.      Zasada rozliczalności – PROBABY PSD sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich wymienionych w punktach 1 - 6 zasad przetwarzania danych osobowych i jest w stanie wykazać ich przestrzeganie. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzanych przez niego danych osobowych, a to wedle zasad wymienionych powyżej.
 8.     Obowiązki informacyjne Administratora danych osobowych

W zależności czy PROBABY PSD sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zbiera dane od osoby, której dane dotyczą, czy w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych nakłada na Administratora osobne wymogi informacyjne.

Obowiązki informacyjne Administratora danych osobowych wspólne zarówno dla sytuacji, gdy dane zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, jak i  w sposób pośredni:

 1.      Obowiązek podania tożsamości administratora, danych kontaktowych oraz tożsamości i danych kontaktowych przedstawiciela administratora.
 2.      Obowiązek podania danych kontaktowych inspektora ochrony danych (jeżeli takowy został ustanowiony).
 3.      Obowiązek wskazania celów przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawnej przetwarzania.
 4.      Obowiązek podania informacji o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, którym dane będą przekazywane.
 5.      Obowiązek informowania o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, gdy takowa sytuacja zachodzi.
 6.      Obowiązek wskazania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, wskazanie kryteriów ustalania tego okresu.
 7.      Obowiązek podania informacji o uprawnieniach osób, których dane dotyczą.
 8.      Obowiązek podania informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (podaje się  pełną nazwę tego organu oraz jego adres).
 9.      Obowiązek informowania osoby, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
 10.   Obowiązek poinformowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
 11.   Obowiązek informowania o nowym celu przetwarzania danych, niż ten, który został wskazany w pierwotnej informacji:

Obowiązki informacyjne administratora, gdy dane nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą (tj. w sposób pośredni)

PROBABY PSD sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku w takim przypadku musi dodatkowo poinformować osobę, której dane dotyczą, o:

a)      kategoriach odnośnych danych osobowych, które są przetwarzane - a więc rodzaju przetwarzanych danych, np. imię, nazwisko, adres, data urodzenia itp.,

b)      źródle pochodzenia danych, a gdy ma to zastosowanie - czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych.

Zwolnienie Administratora, który pozyskał dane w sposób pośredni, z obowiązku informacyjnego

Administrator, który pozyskał dane w sposób pośredni, nie jest obowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego, jeżeli:

a)      osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami;

b)      udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku; w szczególności w przypadku przetwarzania danych do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych;

c)      pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, przewidującym odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą; lub

d)      dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przewidzianym w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy.

 1.      Obowiązek przejrzystej komunikacji Administratora z osobą, której dane dotyczą (art. 12 RODO):
 2.      Administrator w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem - w szczególności gdy informacje są kierowane do dziecka - udziela osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, oraz prowadzi z nią wszelką komunikację na mocy art. 15-22 i 34 RODO. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach - elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.
 3.      Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, o którym mowa w art. 15-21 RODO, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

VI.    Terminy spełnienia obowiązków informacyjnych przez Administratora

 1.      W przypadku pozyskania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, wszelkie wskazane wyżej informacje powinny być tej osobie przekazane podczas pozyskiwania danych.
 2.      W przypadku, gdy administrator pozyskuje dane w sposób pośredni, spełnia swój obowiązek informacyjny w następujących terminach:

a)       w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych - najpóźniej w ciągu miesiąca - mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych;

b)       jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą - najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą; lub

c)       jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy - najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.

VII. Obowiązki Administratora Danych Osobowych przy przetwarzaniu danych osobowych

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać. Środki te są raz na pół roku poddawane przeglądom i uaktualniane.

Obowiązkami PROBABY PSD sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, jako administratora danych osobowych wynikającymi wprost z RODO są w szczególności:

 1.      Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych - Administrator, w celu realizacji tego obowiązku, wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by w jak należyty sposób chronić prawa osób, których dane dotyczą.
 2.      Powierzenie danych do przetwarzania na podstawie pisemnej umowy - Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego i wiążą podmiot przetwarzający i Administratora, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora.

 1.      Bezpieczeństwo przetwarzania.

PROBABY PSD sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku wdrożył i stosuje następujące środki techniczne i organizacyjne, aby zminimalizować ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych:

a)      pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;

b)      zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

c)      zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

d)      regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, Administrator uwzględnia w szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 1.      Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu.

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator bez zbędnej zwłoki w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia - zgłasza je organowi nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin, Administrator dołącza wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.

Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

 1.      Przeprowadzanie oceny skutków dla ochrony danych.

Jeżeli dany rodzaj przetwarzania - w szczególności z użyciem nowych technologii - ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator przed rozpoczęciem przetwarzania obowiązany jest dokonać oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych.

 1.      Przeprowadzanie uprzednich konsultacji.

Jeżeli ocena skutków dla ochrony danych wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby Administrator nie zastosował środków w celu zminimalizowania tego ryzyka, to przed rozpoczęciem przetwarzania Administrator będzie konsultował się w sprawie możliwości i sposobów przetwarzania z organem nadzorczym.

 1.   Przetwarzanie danych osób niepełnoletnich

Z założenia wszelkie działania PROBABY PSD sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku kierowane są do osób pełnoletnich, mogących podejmować decyzje, bądź wpływać na ich podejmowanie. Jeśli opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej posiądą informację o tym, że wypełniła ona formularz dostępny na stronach serwisów należących do Administratora prosimy o skontaktowanie się z Administratorem w celu usunięcia tych danych z bazy, bądź wycofanie zgody poprzez wysłanie stosownego e - mail na adres: ...

 1.        Prawa użytkowników witryn internetowych należących do PROBABY PSD sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Osoba, której dane dotyczą:

a)      jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz szeregu informacji (Artykuł 15 RODO),

b)      ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe (Artykuł 16 RODO),

c)      ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w wyszczególnionych okolicznościach (Artykuł 17 RODO),

d)      ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych w wyszczególnionych przypadkach (Artykuł 18 RODO),

e)      ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczył Administrator,

f)      ma prawo, w wymienionych przypadkach, przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane (Artykuł 20 RODO),

g)      ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych (Artykuł 21 RODO ),

h)      ma prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jej danych osobowych, w tym profilowaniu (Artykuł 22 RODO).

Administrator danych osobowych umożliwia osobie, której dane dotyczą wymienionych wyżej uprawnień na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych.

 1.          Zmiana Polityki prywatności

PROBABY PSD sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności w drodze publikacji zmiany obecnej albo nowej Polityki prywatności na tej stronie internetowej.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez ProBaby PSD możesz skontaktować się pod adresem e-mail: sklep@plusbaby.pl

 

 

 

 

 

 

Newsletter - Dowiedz się jako pierwszy o naszych najnowszych ofertach i rabatach!